Как ревитализация языка зависит от языковой идеологии?

RU
Әлеуметтік лингвист Жұлдыз Смағұлова тілді жаңғыртуға қатысты тақырыпты көтерді. Ол қазақ тілінің жаңғыруын тежейтін бір-бірімен байланысты екі факторды атайды. Олар: әлеуметтік-экономикалық теңсіздік рөлі және мәдени тәуелсіздік.Тілдің таралуы ұзақ процесс, сондықтан бұл тұрғыда тез және оңай нәтижеге күтудің қажеті жоқ. Бұл мәселеде ұлт тілі мен мемлекеттік тіл мәртебесі жеткіліксіз. Тілді меңгеруде оның материалдық, әлеуметтік, саяси және мәдени пайдасы ескерілуі керек», — деп есептейді Жұлдыз.
«Тілді жаңғырту – өткенге оралу, архаизация емес, болашаққа жол» дейді спикер. Бұл беделге ие жаңа қазақ болмысын құру. Бұл қазақша сөйлейтін, оқитын және жазатын, өз құндылықтары бар жаңа орта тапты қалыптастыру.
Лингвист «Tildi gana emes, eldi damytu kerek» екеніне сенімді.
Ғалым баяндамасында өзі және әріптестері жүргізген еңбектер мен зерттеулерді қолданды.

-------------------------------------------------------

Ревитализация языка – тема, которой посвятила свое выступление социолингвист Жулдыз Смагулова. Она выделяет два взаимосвязанных фактора, которые сдерживают ревитализацию казахского языка: это роль социально-экономического неравенства и культурной независимости.
Распространение языка – долгий процесс, и надеяться на быстрые и легкие победы не стоит. Символического статуса языка национальности и государственного языка не достаточно – должны быть материальные, социальные, политические и культурные выгоды для изучения языка, считает Жулдыз.
«Ревитализация языка – это не движение назад в прошлое, не архаизация, а движение вперед в будущее. Это создание новой казахской идентичности – престижной и желанной. Это создание среднего класса с ценностями среднего класса, говорящего, читающего и пишущего на казахском языке.
Tildi gana emes, eldi damytu kerek», – подчеркнула спикер.
В своем выступлении ученый использует работы и исследования, проведенные ею самой и ее коллегами.